D B Z b K P a Код товара
150 15,87 20 FTG+ATB 6,35-22,23 2,5 -5° 230.520.06
200 15,87 24 FTG+ATB 6,35-22,23 2,5 -5° 230.524.08
200 30 24 FTG+ATB 6,35-22,23 2,41 -5° 230.524.08M